Методична скарбничка

На цій сторінці ви можете ознайомитися з матеріалами 
досвіду роботи, 
переглянути портфоліо 

ІV частин
Проблемна тема:
 «Розвиток пізнавального інтересу на уроках географії»
(з досвіду роботи)
                                                                   Посередній  учитель розповідає.
                                                                                  Хороший учитель пояснює,
                                                                                  Кращий учитель демонструє,
                                                                                 Великий учитель надихає
                                                                                                           Уіл`ям  Артур Уорд
Людина-частка природи, потяг до всього живого закладений у ній від самого народження, та чи не найяскравіше виявляється у дитячому віці. Однак відчуття краси, розуміння природи не приходить саме собою. Його треба виховувати з раннього дитинства, коли інтерес до навколишнього особливо значний. Слід прагнути викликати в дітей, передусім, допитливість, а згодом – стійкий інтерес до природи, до всього , що нас оточує.
Певні соціально – економічні проблеми недавніх часів сприяли тому, що в багатьох дітей змінився, послабився інтерес до навчання та і не кожен вчитель (з різних причин) мав змогу належно готуватися до уроків та проводити їх. Учні стали пасивними, неуважними на уроках.
              Найбільш поширеними причинами втраченого інтересу до знань можна назвати:
-         невміння вчитися і долати труднощі пізнавальної діяльності;
-         великий об’єм матеріалу, який треба засвоїти та його складність;
-         відсутність у дітей бажання та мотивації до навчання;
-         застарілість засобів навчання;
-         монотонність, одноманітність занять, традиційна структура уроків;
-         пасивність учнів, які в переважній більшості  отримують «готові знання» від вчителя, що призводить учнів до неспроможності аналізувати, самостійно отримувати певну інформацію та приймати належні рішення, звикання отримувати все в готовому вигляді.
Звідси випливає пріоритетна мета роботи вчителя аналізувати пізнавальну діяльність учня – розвивати його творчі здібності. Досягнення цієї мети дозволяє вирішити багато проблем пов’язаних із навчанням: забезпечити міцні і усвідомлені знання матеріалу, що вивчається, підготувати учнів до уміння самостійно поповнювати знання, втілювати в життя науково-технічні рішення.
Всі здібності людини розвиваються в процесі діяльності. Це твердження – провідний принцип психології. Немає іншого шляху розвитку пізнавальних здібностей учнів, окрім організації їх активної діяльності.
Сучасна людина живе у світі інформації. Обсяги цієї інформації зростають надзвичайно стрімко і просто її запам’ятати неможливо. До того ж виникає необхідність (у зв’язку із все новими відкриттями) коригувати вже набуті знання. Звідси виникає життєва необхідність сформувати систему . що передбачає навчання упродовж всього життя. Саме із цією тезою пов’язуємо актуальність вибору теми, а саме необхідністю пошуків нових методів, спонукання учнів до мислення, докорінної зміни позиції учня з пасивного об’єкту вчителя до активного суб’єкта особистісно зорієнтованого  навчання.                                    
          На сьогодні в школі головним залишається зміст навчання,  але учні, також, повинні мати здатність самостійно знаходити певну інформацію, аналізувати її, формувати власну думку. Сьогодні надзвичайно важливо навчити учнів самостійно здобувати знання з різних географічних джерел : карт, таблиць, графіків, діаграм, наукової та художньої літератури, Інтернету.


                                                                                               “ Скажи мені, і я забуду
                                                                                                Покажи мені, і я запам'ятаю,
                                                                                               Дай мені діяти самому, і я навчусь ” 
                                                                                           Давньокитайська мудрість  
                                                          
           Як відомо,  система знань будь-якої науки та навчального предмета, який лежить в її основі, складається з уявлень, наукових фактів, понять, законів і закономірностей. Пропрацювавши 20 років на учительській ниві, дійшла висновку: щоб відповідати вимогам часу учитель має бути творцем, художником, а не просто старанним ремісником. Суть   досвіду вчителя ґрунтується на ефективному  поєднанні різноманітних форм і методів включення учнів у пізнавальну діяльність на основі: відбору навчальної інформації; роботи із словниками, довідниками, енциклопедіями, Інтернетом. Підвищення інтересу дітей до теоретичних знань; встановлення причинно  - наслідкових зв’язків.
Найважливіші задачі вчителя:
- підвищення професійної компетентності;
- освоєння та використання інноваційних технологій;
- створення сприятливого психологічного клімату на уроці;
- забезпечення свідомого засвоєння навчального матеріалу.
 Педагогічна філософія – навчити дітей вірити в себе! А досягти цього можна лише завдяки співпраці вчителя й учня.  Звідси  педагогічні заповіді вчителя :
-         вір у свого учня;
-         розумій і приймай його таким, який він є;
-         поважай в кожній дитині особистість, але будь вимогливим;
-         щиро поділяй з ними радощі та невдачі.
Вимоги до себе:
-         будь відкритим до дітей, терплячим до них, шукай в них пер ж за все – найкраще;
-         надихай своїх учнів на щирі вчинки;
-         пробуджуй жагу до пізнання;
-         дай своєму учневі можливість пишатись собою. .
      Працюючи над  даною темою  помітила, що  зростає інтерес учнів до предмету, якість знань школярів,  результативність вчителя.
     У своїй роботі використовую різні форми та методи. Особливу увагу приділяю самостійній, ігровій роботі учнів.
      Системне використання елементів ігор мають цілий ряд переваг:
              - на уроці займають 3-4 хвилини;
              - не вимагають особливої підготовки;
- допомагають урізноманітнити урок;
- можуть бути проведені на будь-якому етапі уроку;
- дають можливість зайвий раз засвоїти головні елементи даної теми.
     При використанні різних форм роботи на одному уроці є можливість довго підтримувати увагу учнів під час вивчення нового матеріалу. Одним з видів роботи, який тренує пам'ять, розвиває техніку читання, сприяє розвитку уваги учнів є елемент гри «Знайди помилку в тексті», « Так - ні»
Щоб учні в міру своїх сил і можливостей шукали і знаходили, самі відкривали нові істини, щоб їх захоплював процес пізнання,  доцільно проводити уроки-конференції, уроки-зустрічі, уроки-інтерв’ю, уроки-експедиції, уроки-семінари, уроки-презентації та ін.
  Під час проведення уроків географії в комп’ютерному кабінеті часто використовую презентації , створені нею та учнями. 
Особливого значення  при проведенні уроків надаю роботі з  дидактичним матеріалам. Це дозволяє диференціювати, індивідуалізувати  роботу учнів. 
Розвиткові свідомого ставлення учнів до набуття знань та вмінь з географії допомагають різні форми роботи з художньою та науково-популярною, довідниковою літературою на уроці. Ознайомлення з цікавими фактами життя видатних людей. Ця робота допомагає прищепити любов до книги.
Використовуючи на роках нескладні досліди , залучаю учнів до пошукової діяльності  де учні знаходять відповіді на нескладні запитання, складають кросворди, ведуть щоденники погоди, в старших класах пишуть реферати, готують повідомлення на задану тему.
Проведені досліди і спостереження розвивають інтерес до дослідницької роботи і до розширення знань з географії. Вчать учнів ставити нескладні експерименти, аналізувати їх, робити висновки.
У своїй роботі  значну увагу приділяю використанню краєзнавчого матеріалу.
Кращому засвоєнню навчального матеріалу сприяє матеріальна база кабінету географії та активна участь школярів у туристсько – краєзнавчій роботі.
Новизна технології пізнавальної діяльності полягає в активному використанні накопичкених знань, тобто опора на відоме учням, у різноманітті самостійних видів робіт, які надають можливість учневі доходити до істини самостійно "від мети вчителя-до мети учня"
Таким чином, праця, що затрачена на виховання пізнавального інтересу, виправдовує себе в усіх відношеннях-вона підвищує якість знань, просуває дитину в загальному розвитку. Допомагає здолати труднощі, вносить радість в життя дитини, підлітка, впливає на весь характер роботи, удосконалюючи її способи, сприяє продовженню освіти і самоосвіти і піднімає особистість дитини на більш високий ступінь.
 Кабінет географії

Автор фото: Сапальова Л.І.
                                                        
На уроці географії

Конкурс "Вчитель року" 

Немає коментарів:

Дописати коментар